Bài viết

Tài liệu đơn giản cho việc lập kế hoạch SEO

Đăng ngày: 12/12/2016   Lượt xem: 318
Silo Document - Tài liệu đơn giản cho việc lập kế hoạch SEO

Tình cờ tìm trên mạng thấy được một tài liệu đơn giản cho việc lập kế hoạch SEO .
Tài liệu này hữu dụng cho khách hàng, designer, designer, SEO specialist, developer và copywriter trong dự án của bạn.

Bạn có thể tải ở đây: http://www.tinyandmighty.com/images/silo-template.xls

Tài liệu đơn giản cho việc lập kế hoạch SEO - silo document

Tài liệu đơn giản cho việc lập kế hoạch SEO – silo document

giải thích thêm về tài liệu

ID – 0 là trang chủ. 1.0, 2.0 và 3.0 là các trang ở 1st level pages. 1.1, 1.2 và 1.3 là các trang con của 1.0. tương tự cho các nhánh nhở hơn

Page Name – Tên trang, được dùng để đặt ở navigation
Keyword 1 -từ khóa chính cho trang đó.
Keyword 2 – từ khóa thứ 2 cho trang đó.

các cột còn lại trong tài liệu

Title Tag – nơi chứa keyword1 | keyword2 | hoặc là từ khóa nào khác

URL – đường đãn đến trang, đường dẫn nên chứa keyword 1 , vì dụ cho trang 1.0 ở hình trên: /tax-consulting.htm

Meta Description – bạn viết Mesta Description cho trang đó vào ô này

Headings – các cột h1, h2, h3: chúng ta sẽ viết nội dung tương ứng cho các thẻ h1, h2 ,h3 trên trang.

Image File Name(s) – các đặt tên fiel ảnh, vì dụ: tax-consulting.jpg

Image Alt Attributes – nội dùng thuộc tính atl cho ảnh đó, ví dụ Tax Consulting.

nguồn: http://blog.crazyegg.com/2012/01/11/seo-planning-template/

X